Выкарыстанне методыкi М.А.Зайцава у навучаннi дзяцей чытанню i падрыхтоуцы да авалодання граматай i перадматэматычным развiццем

Методыка М.А.Зайцава - гэта выкарыстанне у рабоце кубiкау, таблiц i складовых картак, якiя з’ яуляюцца дапаможнiкамi пры правядзеннi гульняу – заняткау.

У аснове методыкi М.А.Зайцава ляжыць няухiльнае захаванне асноуных дыдактычных прынцыпау:

 1. Ад агульнага да прыватнага i ад прыватнага да агульнага;
 2. Ад канкрэтна- вобразнага праз наглядна дзейсны да моуна-лагiчнага;
 3. Забяспячэнне нагляднасцi выкарыстаннем розных каналау успрымання;
 4. Сiстэмная падача матэрыялу;
 5. Алгарытмiзацыя навучальных дзеянняу;
 6. Улiк фiзiялогii успрымання вучэбнай iнфармацыi;
 7. Ахова здароуя дзяцей.

М.А.Зайцау убачыу адзiнку будовы мовы не у «слоге» а у складзе. Склад - гэта пара зычнай i галоснай з мяккiм знакам або адна лiтара.Карыстаючыся гэтымi складамi (кожны склад знаходзiцца на асобнай мяжы кубiка), дзiця пачынае складаць словы. Кубiкi розныя па колеры, памеры, звону, якi яны ствараюць. Гэта дапамагае дзецям  адчуць рознiцу памiж галоснымi i зычнымi( цвердымi i мяккiмi,звонкiмi i глухiмi).

Безумоуным дасягненнем аутара з'яуляецца сiстэмны падыход да такога прадмету ,як матэматыка.Прапанаваная аутарам методыка заснавана на сiстэме таблiц, якiя апускаюць дзiця у свет лiкау i наглядна паказваюць яму,якi лiк,з чаго складаецца,i якiмi валодае уласцiвасцямi, i якiя  дзеяннi можна з iмi вырабляць

Безумоуная перавага методыкi М.А.Зайцава у наступным:

 1. Методыка з’ яуляецца здароуезберагаючай.
 2. У дзiцяцi захоуваецца пазнаваучая цiкавасць
 3. Заняткi-гульневая дзейнасць
 4. Методыка дазваляе хутчэй засвоiць матэрыял
 5. 5.Апускаецца узроставая бланка навучання
 6. Засвойваецца дзецьмi з розными парушэннямi у развiццi
 7. Лягчэй падрыхтоука да заняткау i урокау
 8. Дапаможнiкi каштуюць дорага
 9. Няма канкрэтнага планавання

Недахопы:

 1. Дапаможнiкi каштуюць дорага
 2. Няма канкрэтнага планавання
 
Выберите язык
Russian Belarusian Chinese (Traditional) English German