Беларуская старонка

21 лютага - Міжнародны Дзень роднай мовы

“Не саромся, беларус, гаманіць па-свойму — на роднай мове бацькоў і дзядоў сваіх. Шануй сваю мову, шануй свае песні, свае казкі, звычаі і ўсё роднае — гэта спадчына дзядоў і вялікі нацыянальны скарб. Толькі тады цябе ўсе будуць шанаваць як чалавека, калі сам сябе будзеш шанаваць — калі не адкінеш свайго нацыянальнага ўласнага багацця. А першы скарб нацыянальны — гэта родная мова”.

Змітрок Бядуля

 

Подробнее...

 

ТВОРЫ БЕЛАРУСКАЙ МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ І ФАЛЬКЛОРА ДЛЯ ЧЫТАННЯ І ЗАВУЧВАННЯ З ДЗЕЦЬМІ ДАШКОЛЬНАГА ЎЗРОСТА

Длдя дзяцей 2-3 гадоў

Белорусские народные песенки и потешки: «Сонейка-сонца», «Мышка, мышка, дзе была?», «Го-го-го-го, гусачок», «Верабейчык», «Белабока-сарока», «Трах-бах-тарабах», «Божая кароўка», «Чэ-чэ,чэ-чэ, сарока!», «Люлі-люлі, люляшу», «Ай, люлі-люлі-люлечкі», «Ішла каза», «Люлі-люлі-маленькі», «Ходзіць певень па капусце», «Люляю-люляю», «А ты, коцінька-каток», «Апсік, апсік, каточак», «Кую, кую ножку», «Гушкі, гушкі, гушкі», «Сарока-варона», «Чыкі-чыкі, сарока!», «А ты, каток шэры», «Люлі-люлілюлечкі», «Люлі-люлі-люлі», «Кукарэку, певунок», «Не хадзі, коцік», «У куце сядзіць мядзведзь», «Ладкі ладком», «Ладу, ладу, ладкі», «Баю-баінку, баю», «А курачкарабушэчка», «Сядзіць мядзведзь на калодзе», «Бычок», «Іграў я на дудцы», «Сядзіць сыч на капе», «Ідзі, ідзі, дожджыку», «Горкай, горкай, горачкай», «А шэрая козанька...», «Сунічкі», «Ходзіць сон каля вакон...».

Белорусские народные сказки: «Муха-пяюха», «Коцік Петрык і мышка», «Дзедава рукавічка», «Ганарыстая варона».

Произведения белорусских поэтов: Змітрок Бядуля. «Гэй, мой конік!»; Васіль Вітка. «Бабіны госці», «Коця і Каця», «Дожджык», «Калыханка»; І. Муравейка. «Адмарозіў лапкі», «Я сама»; А. Дзеружынскі. «Сняжынкі», «Сані», «Гусанькі»; А. Якімовіч. «Мядзведзь», «Ліска»; Н. Галіноўская. «Калыханка», «Коцік-варкоцік»; Н. Тулупава. «Вушкі», «Вочкі», «Маміна дачушка»; Т. Кляшторная. «Дапамагу», «Гаспадыня», «Паўцякалі цацкі»; К. Буйло. «Дзіцячы сад»; А. Пысін. «Ластаўка», «Матылёчкі-матылі», «Славіны чаравічкі»; Г. Багданава. «Збанок», «Маляваны дыванок»; В. Гардзей. «Коцік», «Часнок», «Вітамін»; Максім Танк. «Ехаў казачнік Бай», «Галінка і верабей»; В. Шніп. «Кураняты»; Л. Шырын. «Доктар»; У. Луцэвіч. «Птушачка», «Май»; М. Мятліцкі. «Сунічка»; П. Прануза. «Верабей прымае душ», «Грыбнік», «Снегіры»; С. Грахоўскі. «Ласяня», «Калыханка»; Г. Іванова. «Свята», «Валёнкі», «На кані скачу»; Г. Каржанеўская. «Пагладжу вожыка»; У. Карызна. «Самая лепшая!»; Я. Крупенька. «Шпак», «Аленка», «Рабінка»; А. Лойка. «Верабейчык», «Вожык»; М. Чарняўскі. «Новы год», «Конік»; І. Шуцько. «Яечка», «Сняжок»; Е. Лось. «Мая лялька», «Зіма»; У. Корбан. «Карова», «Авечка»; К. Лейка. «Гарабей»; Кандрат Крапіва. «З Новым гадам»; П. Марціновіч. «Навальніца»; М. Скрыпка. «Карась», «Шчупак»; М. Шаховіч. «Чабурашка»; Р. Барадулін. «Калыханка»; Д. Бічэль. «Коні»; Зоська Верас. «Сонца свеціць»; А. Вольскі. «Куркі»; Янка Журба. «Бабулька і козлік»; А. Кавалюк. «Мыюцца кацяняты»

Произведения белорусских писателей: А. Кобец-Філімонава. «Мароз, Чырвоны нос»; В. Хомчанка. «Хлеб»; Т. Бушко. «Сняжынка».


Для дзяцей 3-4 гадоў

Белорусские народные песенки и потешки: «Іграў я на дудцы», «Бычок», «Кукарэку, певунок», «Горкай, горкай, горачкай», «Кую, кую ножку», «Ласачка», «Ездзіць вясна, ездзіць...», «Каляды, Калядкі...», «Прыехала Каляда ўвечары...»

Белорусские народные сказки: «Курачка-Рабка», «Былінка і верабей», «Зайкава хатка», «Каза-манюка», «Пчала і Муха», «Муха-пяюха», «Коцік, Пеўнік і Лісіца».

Произведения белорусских поэтов: Т. Кляшторная. «Ветлівыя словы», «Шпак», «Дожджык», «Паўцякалі цацкі», «Не сквапная»; В. Рабкевіч. «Едзе восень»; А. Дзеружынскі. «Пралеска»; А. Прохараў. «За адвагу»; Якуб Колас. «Сонца грэе, прыпякае» (з верша «Вясна»), «Храбры певень»; Янка Купала. «Лістапад»; Янка Журба. «Першыя сняжынкі», «Дзед Мароз»; Змітрок Бядуля. «Мае забавы»; Мікола Хведаровіч. «Свеціць, як сонца, ад самай калыскі»; Эдзі Агняцвет. «Маме»; А. Бадак. «Мышка», «Беларусачка»; С. Грахоўскі. «Сонечная сцежка»; А. Грачанікаў. «Сон»; Л. Рашкоўскі. «Я хачу салдатам стаць»; К. Цвірка. «Коцікі»; В. Лукша. «Вясёлка»; Вера Вярба. «Бабуліны Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.09.2019, 8/34601 92 казкі»; В. Гарбук. «Цешкі-пацешкі»; В. Гардзей. «Буславы боты»; У. Карызна. «Калыханка»; В. Лаўрыновіч. «Ручаёк»; У. Мазго. «Жыў у сажалцы карась», «Калыханка Юлі», «Кот і бусел».

Произведения белорусских писателей: В. Юрэвіч. «Бярозчыны валенкі»; А. КобецФілімонава. «Сем мастакоў»; Янка Брыль. «Жыў-быў вожык»; П. Кавалёў. «Аддай прывітанне».

 

Для дзяцей 4-5 гадоў

Белорусские народные песенки и потешки: «Іграў я на дудцы», «Бычок», «Кукарэку, певунок», «Горкай, горкай, горачкай», «Кую, кую ножку», «Ласачка», «Ездзіць вясна, ездзіць», «Жавароначкі, прыляціце...», «Каляды, Калядкі...», «Прыехала Каляда ўвечары...»

Белорусские народные сказки: «Курачка-рабка», «Былінка і Верабей», «Зайкава хатка», «Каза-манюка», «Пчала і муха», «Муха-пяюха», «Коцік, Пеўнік і Лісіца», «Пшанічны каласок», «Піліпка-сынок», «Сынок-з-кулачок», «Каток – залаты лабок», «Як Курачка Пеўніка ратавала», «Мядзведзь», «Пых».

Произведения белорусских поэтов: Т. Кляшторная. «Ветлівыя словы», «Шпак», «Дожджык», «Паўцякалі цацкі», «Не сквапная», «Сукенка раскажа»; Васіль Вітка. «Піла»; В. Рабкевіч. «Едзе восень»; А. Лойка. «Кураняты»; Г. Іванова. «Я будую дом з пяску»; А. Дзеружынскі. «Пралеска», «Бусел і хлопчык»; А. Прохараў. «За адвагу», «Мурашыная святліца»; І. Муравейка. «Адмарозіў лапкі», «Шалтай-Балтай»; С. Новік-Пяюн. «Верабейчыкі», «Над калыскай»; В. Лукша. «Вясёлка»; Янка Купала. «Лістапад»; Янка Журба. «Першыя сняжынкі», «Дзед Мароз», «Восень», «Коцік», «Вавёрка», «Пчолка»; Змітрок Бядуля. «Мае забавы»; Мікола Хведаровіч. «Свеціць, як сонца, ад самай калыскі»; Эдзі Агняцвет. «Зямля з блакітнымі вачамі», «Маме»; А. Бадак. «Мышка», «Беларусачка», Зайчаняткі»; Д. Бічэль-Загнетава. «Радзіма»; С. Грахоўскі. «Сонечная сцежка», «Наш Май», «Сунічкі»; Л. Рашкоўскі. «Я хачу салдатам стаць»; Л. Дайнека. «У вясновым лесе»; А. Грачанікаў. «Сон»; Якуб Колас. «На рэчцы зімой», «Дзед-госць», «Зіма», «Песня аб вясне», «Сонца грэе, прыпякае» (з верша «Вясна»), «Храбры певень»; У. Дубоўка. «Пра дзеда і ўнука»; В. Жуковіч. «Калядная вячэра», «Дажджавая калыханка»; П. Прыходзька. «Сіненькія вочы»; Максім Танк. «Галінка і верабей», «Ехаў казачнік Бай»; А. Русак. «Мой край»; А. Ставер. «Як зроблены цацкі?»; Н. Тулупава. «Сыражуйкі»; Р. Барадулін. «Ната маму любіць надта», «Ай! Не буду! Не хачу!»; Ю. Свірка. «Свята», «Бабуліна казкі»; Л. Дранько-Майсюк. «Пра добрую мышку і мудрую кошку»; С. Шушкевіч. «Пайшоў коўзацца каток», «Цяжка жабцы жыць без хаткі», «Нашы сябры»; А. Якімовіч. «Звяры нашых лясоў»; А. Бялевіч. «У лесе»; Э. Валасевіч. «Сама»; Вера Вярба. «Матуліны рукі», «Бабуліны казкі»; В. Гардзей. «Буславы боты», «Родзічы»; У. Карызна. «Калыханка»; Е. Лось. «Буду асілкам», «Мы ўсё можам»; У. Мацвеенка. «Блакітны тралейбус», «Коцік і Мышка», «Ніна і ангіна», «Сон пра парасон», «Храбрая мама»; Мікола Хведаровіч. «Пралескі».

Произведения белорусских писателей: І. Бурсаў. «Страшная казка пра страшнага звера»; В. Хомчанка. «Яблык», «Яшава рукавічка», «Мама»; У. Юрэвіч. «Пацалунак асвы», «Бярозчыны валенкі»; Васіль Вітка. «Натальчына сямейка», «Дожджык, дожджык, секані!»; А. Кобец-Філімонава. «Сем мастакоў»; Я. Брыль. «Жыў-быў вожык»; Б. Сачанка. «Насцечка», «Кошык малін»; І. Шуцько. «Смелая ўнучка»; З. Бяспалы. «Выйшлі пагуляць»; Л. Галубовіч. «Вожык і ручаёк»; С. Грахоўскі. «Будаўнікі»; А. Зянько. «Пра Святланку і Веснавушку»; П. Кавалёў. «Аддай прывітанне», «Жыві сабе, зайчык!», «Падзяка»; К. Каліна. «Фіялка»; У. Караткевіч. «Вясна ўвосень. Казка»; Якуб Колас. «Вясна» (урывак), «Ластаўкі», «Лета», «Прылёт птушак»; У. Ліпскі. «Дуб і яго сяброўкі», «Рыгоркавы прыгоды»; А. Марціновіч. «Недаверлівая вавёрка»; У. Мехаў. «Кніжка пра тату»; Я. Пархута. «Ластавачкі», «Птушыная інтэрнат»; У. Паўлаў. «Брацік»; М. Пянкрат. «Моцная дружба»; Д. Слаўковіч. «Разумны аловак»; Л. Чарняўская. «Кот знайдзён»; У. Ягоўдзік. «Баравік», «Жураўлі», «Кнігаўка», «Рак».

Для дзяцей 5-6 гадоў

Белорусские народные песенки и потешки: «Сіўка-варонка», «Ходзіць коцік па палях», «Ты, каза, каза, лубяныя вочы».

Белорусские народные сказки: «Пра быка і яго сяброў», «Жаронцы», «Лёгкі хлеб», «Не сілай, а розумам», «Лісіца-хітрыца», «Як Кот звяроў напалохаў», «Селянін, Мядзведзь і Лісіца», «Верабей і Мыш», «Кот Максім», «Гарошак».

Легенды и сказания: «Возера Нарач», «Чараўніца», «Паданне пра заснаванне Мінска», «Паданне пра заснаванне Бярэсця», «Пра возера Свіцязь», «Пра зязюлю», «Бацька і сыны»

Произведения белорусских поэтов: Эдзі Агняцвет. «Саўка за сталом», «Зямля з блакітнымі вачамі», «Хто пачынае дзень?»; М. Багдановіч. «Зімой»; Д. Бічэль-Загнетава. «Белая Русь»; Р. Барадулін. «Загадкі на градках», «Жарт»; А. Вольскі. «Дзеці», «Радзіма»; Вера Вярба. «Пралеска»; Васіль Вітка. «Жаўна», «Бусел», «Вавёрчына гара»; С. Грахоўскі. «Сонечная сцежка»; А. Грачанікаў. «Развітанне»; У. Дубоўка. «Як сінячок ды сонца лётаў»; Н. Ігнаценка. «Гісторыя пра Вару і Дубавёнка», «Казка пра Цімку і Кузьку»; I. Муравейка. «Акраец хлеба»; С. Новік-Пяюн. «Ночка», «Завея»; Якуб Колас. «Першы гром», «Сонца грэе, прыпякае ...» (з верша «Вясна»), «Раніца вясною», «Канец лета», «На лузе», «Адлёт жураўлёў»; Янка Купала. «Хлопчык і лётчык», «Бай»; С. Шушкевіч. «Нашы сябры», «Пракалоў камарык ножку»; М. Хведаровіч. «Свеціць, як сонца, ад самай калыскі»; Максім Танк. «Жук і слімак», «Хлеб»; П. Панчанка. «Месяцы года» (з верша «Родная мова»); К. Цвірка. «Коцікі»; Н. Галіноўская. «Будзь уважлівы, пешаход»; В. Жуковіч. «Незаменнае».

Произведения белорусских писателей. Цётка. «Журавель і Чапля»; Змітрок Бядуля. «Скарб»; Васіль Вітка. «Страшная казка»; Уладзіслаў Галубок. «Гонар»; В. Хомчанка. «Білеты ў цырк»; А. Дудараў. «Сінявочка»; А. Кобец-Філімонава. «Дзівосны лядзяш»; К. Каліна. «Зімовы дуб», «Кампот», «Сакавік і яго сёстры», «Красавік», «Ліпень», «Жнівень», «Верасень», «Кастрычнік»; М. Гамолка. «Васілёва бярозка»; У. Ягоўдзік. «Бусел», «Вожык», «Заяц»

Крыніца: Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі

 

ЯКІХ ВЫНІКАЎ ПАВІННА ДАСЯГНУЦЬ ДЗІЦЯ Ў РАЗВІЦЦІ БЕЛАРУСКАГА МАЎЛЕННЯ К КАНЦУ АДНАГО З ПЕРЫЯДАЎ ДАШКОЛЬНАГА ДЗЯЦІНСТВА

Згодна з вучэбнай праграмай дашкольнай адукацыі

Пры дасягненні 3-х гадоў (канец першай малодшай групы)

Адукацыйная галіна «Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін» Вымаўляе гукаперайманні персанажаў казак (ко-ко, му-му, ку-ка-рэ-ку). Разумее словы, якія абазначаюць прадметы (машына). Вымаўляе гукі ў гукапераймальных словах і пры разнастайным гукавым суправаджэнні гульнявых дзеянняў. Робіць выдых праз рот плаўна і працягла. Прагаворвае асобныя фразы ўслед за дарослым, дагаворвае асобныя словы. Узнаўляе гукапераймальныя і простыя словы пры ўспрыманні твораў.

Образовательная область «Художественная литература» Проявляет интерес к слушанию произведений художественной литературы, рассматриванию картинок, эмоционально откликается на них. Рассказывает небольшие по объему произведения художественной литературы и фольклора. Передает содержание знакомого произведения с помощью игровых действий, слов, жестов. Внимательно слушает небольшие по объему произведения художественной литературы и фольклора (стихотворение, сказка, рассказ и др.). Понимает содержание произведения художественной литературы и фольклора, следит за развитием действия с опорой на картинки. Проявляет интерес и внимание к коротким инсценировкам простейших видов кукольного театра (настольного, пальчикового и др.)

Пры дасягненні 4-х гадоў (канец другой малодшай групы)

Адукацыйная галіна «Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін» Называе асобныя прадметы навакольнага асяроддзя, іх якасці, дзеянні на беларускай мове. Называе словы з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі (галава – галоўка, кот – коцік, сонца – сонейка). Ужывае словы, падобныя ў рускай і беларускай мовах (лыжка – ложка, вушы – уши, нага – нога і да т.п.) у вымаўленні на слых. Адказвае на пытанні па змесце мастацкіх твораў на беларускай мове. Будуе сказы на беларускай мове.

Образовательная область «Художественная литература» Различает стихотворную речь и прозу. Определяет отдельные жанровые особенности сказки. Слушает и эмоционально воспринимает литературные (фольклорные) произведения в коллективе сверстников, следит за развитием сюжета. Воспринимает отдельные элементы художественной формы (рифма, ритм). Отвечает на вопросы по содержанию литературных (фольклорных) произведений, узнает и называет литературных героев при повторном (многократном) восприятии. Повторяет отдельные фразы из литературных (фольклорных) произведений, интонационно передает отношение к персонажу. Пересказывает небольшие по объему сказки, рассказы, выразительно исполняет небольшие по объему стихотворения, песенки, потешки.

Пры дасягненні 5-ці гадоў (канец сярэдняй групы)

Адукацыйная галіна «Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін» Вымаўляе спецыфічна беларускія гукі: фрыкатыўны [г], [г’]; зацвярдзелыя гукі [ч], [р] ізалявана (у гукапераймальных словах), у словах і фразах; гук [ў] у словах і фразах. Адказвае на пытанні па змесце мастацкіх твораў, карцін і пры апісанні цацак. Стварае асобныя выказванні, самастойныя па задуме і моўным афармленні. Адрознівае мастацкія творы на рускай і беларускай мовах.

Образовательная область «Художественная литература» Называет жанровые особенности сказки, стихотворения, загадки, рассказа. Выделяет особенности структуры повествования (зачин, повторы, концовка). Понимает содержание литературного (фольклорного) произведения, причинно-следственные связи в прочитанном тексте. Различает прозаическую и стихотворную речь. Последовательно пересказывает небольшую по объему сказку (рассказ). Выразительно исполняет небольшое стихотворение.

Пры дасягненні 6-ці гадоў (канец старшай  групы)

Адукацыйная галіна «Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін» Называе словы – назвы прадметаў, якія акружаюць: цацак, вучэбных прылад (аловак, пэндзаль, сшытак), посуду, мэблі, адзення, хатніх рэчаў (гадзіннік, дыван, канапа), жывёл (вавёрка, трус, матылёк), садавіны і агародніны (цыбуля, бульба), іх колераў (ружовы, блакітны), якасцей (прыгожы, дужы, смачны, добры, дрэнны), дзеянняў (глядзець, бачыць, сустракаць, расці). Называе словы рускай і беларускай моў, якія супадаюць або падобныя па вымаўленні, але маюць рознае лексічнае значэнне (неделя – нядзеля, диван – дыван). Называе традыцыйныя беларускія формы імёнаў (Алесь, Уладзя, Ян, Янка, Таццянка, Кастусь, Аленка). Называе формы ветлівасці на беларускай мове. Правільна вымаўляе спецыфічна беларускія гукі: [дж], [дз’], [ц’]. Правільна вымаўляе фрыкатыўныя [г], [г’]; заўсёды цвёрдыя гукі [ч], [р], гукаспалучэнне [шч], ізалявана (у гукапераймальных словах), у словах і фразах; гук [ў] у словах і фразах. Правільна вымаўляе словы з падоўжанымі зычнымі (калоссе, варэнне); выразна вымаўляе ненаціскныя галосныя. Правільна вымаўляе рускія і беларускія словы, падобныя па гучанні (зверек – звярок, ночь – ноч). Утварае словазлучэнні, правільна дапасоўваючы прыметнікі да некаторых назоўнікаў (доўгі цень, белае казляня, вясёлы гармонік). Утварае і называе словы, якія абазначаюць прыналежнасць (ляльчын, татаў, Алесеў, цётчын). Утварае і называе прыслоўі (уранку, узімку). Утварае і называе словы, якія абазначаюць назвы маладых істот (мышаня, тыграня, жарабя). Утварае і называе словы са значэннем адзінкавасці (бульба – бульбіна, морква – морквіна). Ставіць пытанні з дапамогай часціц ці, хіба. Называе прыназоўнікі, словазлучэнні з прыназоўнікамі у, да (у лес, да сябра), злучнік але. Правільна ўжывае спецыфічна беларускія марфолага-сінтаксічныя звароты (баліць каму, хварэць на што, хадзіць у грыбы, у ягады, дзякаваць каму, смяяцца з каго). Пераказвае кароткія казкі і апавяданні – як знаёмыя, так і ўпершыню пачутыя. Апісвае сітуацыю, вырашае пэўную камунікатыўную задачу – просьба, распавяданне, тлумачэнне.

Образовательная область «Художественная литература» Слушает и адекватно воспринимает произведения художественной литературы и фольклора. Различает и называет жанры фольклора, литературные жанры (стихотворение, сказка, рассказ, басня) и их особенности. Определяет и описывает настроение, характер литературного (фольклорного) произведения. Выразительно исполняет поэтическое произведение, эмоционально и точно передает содержание, применяет нужные интонации, логические ударения и паузы, правильно воспроизводит темп, ритм стихотворной речи, регулирует силу голоса. Пересказывает прозаические произведения (рассказ, сказку и др.).

 

ЧАМУ ВАЖНА ЧЫТАЦЬ КАЗКІ?”

Хіба можна сабе ўявіць дзяцінства любога малога без казак?! Гэтыя простыя і кароткія гісторыі ніколі не выйдуць з моды, і прычына тут не толькі ў тым, што дзіця ахвотна верыць у цуд і імкнецца шукаць у гэтых сюжэтах забаўляльны момант, але і ў дзіўнай і разнааспектнай выхаваўчай ролі казкі. Як бы ні мяняўся навакольны нас свет, магія чараўніцтва, простая і ёмістая мова гэтых літаратурных твораў, закладзеная ў іх мудрасць - застаюцца важнымі часткамі развіцця і станаўлення асобы дашкольнікаў.

Подробнее...

 

Дзівосны свет тэатра

Дзякуючы тэатралізаванай дзейнасці дзіця пазнае свет не толькі розумам, але і сэрцам.

Подробнее...

 

На роднай мове гэта гучыць так

Шаноўныя бацькі! Мы распачынаем новую рубрыку: "На роднай мове гэта гучыць так!". Гэта "шпаргалка" для дарослых на той момант, калі ваша дзіця будзе пытацца : "А як гэта сказаць па-беларуску?". Калі ласка, карыстайцеся, пашырайце беларускі слоўнік Вашага дзіцяці!

Подробнее...

 

Прачытайце самі і раскажыце дзецям

ГЭТА ЦІКАВА - СЕМ ЦУДАЎ БЕЛАРУСІ

Не так даўно пры актыўным удзеле газеты «Народная газета», быў арганізаваны конкурс па выбары Сямі цудаў Беларусі, каб выявіць самыя «цудоўныя», на думку чытачоў, Беларускія славутасці, а таксама прыцягнуць увагу грамадскасці да лепшых славутасцях краіны. У інтэрнэт-галасаванні прынялі ўдзел сотні тысяч неабыякавых да каштоўнасцяў краіны чалавек, акцыя не пакінула ў баку жыхароў ня толькі Беларусі, а таксама з-за мяжы. Па версіі чытачоў выдання, у топ-сямёрку абсалютным большасцю галасоў былі прызнаныя: Белавежская пушча, крэпасць у Бабруйску, Брэсцкая крэпасць, касцёл у Будславе, Мірскі замак, возера Нарач і Сафійскі сабор у Полацку.

Подробнее...

 

Вучым разам

Паважаныя мамы і таты!

Нашы дзеці знаёмяцца з творчасцю вялікіх паэтаў ужо ў дзіцячым садзе . У вучэбнай праграме  вызначаны пералік вершаў для азнаямлення дзяцей дашкольнага ўзросту. На занятках па развіцці маўлення і беларускай мовы, па-за заняткамі дзеці слухаюць і завучваюць вершы, расказваюць іх на святах і ранішніках. Дзіцачыя вершы, забаулянкі маюць вялікае педагагічнае значэнне: пазнаваўчае, выхаваўчае, эстэтычнае. Таму неабходна выкарыстоўваць сродкі беларускага дзіцячага фальклору ў навучанні і выхаванні дзяцей.

Прапануем Вам вершы, якія  мы с малышамі вучым у дзіцячым садку у лютым . Калі ласка, паўтарайце іх разам.

Подробнее...